Låneavtal

Låneregler för biblioteket vid Statens väg- och transportforskningsinstitut
Diarienummer: 302/98-15
2007-07-01

§ 1
Före lån skall varje ny låntagare underteckna en försäkran om att han/hon tagit del av bibliotekets låneregler och ämnar följa dessa föreskrifter.

§ 2
Låntagare ska behandla bibliotekets material med aktsamhet och skydda det mot skada. Det är förbjudet att göra markeringar eller understrykningar i böckerna, eller på annat sätt skada sidor. Även markeringar i blyerts räknas som skada.
§ 3
Antalet beställningar från - eller det antal volymer som utlämnas till en och samme låntagare - kan begränsas efter samråd med låntagaren.

§ 4
Varje lån ska registreras i bibliotekets lånesystem.

§ 5
Lån får hämtas ut för annans räkning endast om uppdraget kan styrkas med fullmakt,

§ 6
Lån får inte överlåtas på annan person.

§ 7
Upptäcker låntagaren skada i lån skall skadan genast anmälas till biblioteket.

§ 8
Lånetiden är normalt 28 dagar, men kan begränsas eller förlängas.

§ 9
När biblioteket återkräver lån, sedan lånetiden utgått, är låntagaren skyldig att genast återlämna lånet.

§ 10
Om lånet skadats eller om lån inte återlämnas är låntagaren, oavsett vem som är vållande, skyldig att betala kostnaden för reparation av skadan eller för ersättningsexemplar. Reparation av det lånade får ej ombesörjas av låntagaren själv. Bryter låntagaren häremot är han/hon skyldig att ersätta som om lånet gått förlorat. Biblioteket behåller ändå det skadade exemplaret som sin egendom. Normal förslitning skall ej betraktas som skada. Om ett lån inte återlämans efter tredje kravet skickas faktura. Fakturans belopp avser dels materialets återanskaffningskostnad, dels en hanteringskostnad om SEK 250 per utlånad enhet. Återlämnas materialet tillsammans med faktura före förfallodagen utgår en förseningsavgift om SEK 100 per utlånad enhet;
förseningsavgiften maximeras dock per faktura till totalt SEK 500.

§ 11
Har ersättningsbelopp, som fastställts enligt föregående paragraf, ej erlagts inom föreskriven tid skall biblioteket utkräva beloppet eller lämna ärendet till inkasso.

§ 12
Adressändring, även e-postadress, ska personligen meddelas till biblioteket.

§13
Den som bryter mot ovanstående regler samt efter erhållen varning fortsätter att försumma sina förpliktelser gentemot biblioteket kan fråntagas sin lånerätt eller sin rätt att överhuvudtaget begagna biblioteket. Varning och avstängning beslutas av bibliotekschefen.


Undertecknad har tagit del av samt erhållit ett exemplar av lånereglerna vid VTI:s bibliotek och förbinder sig härmed att följa dessa regler, samt att hålla sig uppdaterad om eventuella förändringar av lånereglerna.

Ort och datum:

Namn:

(Namnförtydligande):

Adress:Tel:

E-post:

Skickas till:
VTI
Biblioteket
581 95 Linköping

Telefonnummer: 013 - 20 43 31
E-post: bibliotek@vti.se